Arnhem Land 17

Rock painting, Obiri Rock, Arnhem Land, Australia. Photo: Göran Burenhult.

Arnhem Land 17