Arnhem Land 19

Rock painting of barramundi fishes, Obiri Rock, Arnhem Land, Australia. Photo: Göran Burenhult.

Arnhem Land 19