Arnhem Land 20

Rock painting of barramundi fish and hands, Obiri Rock, Arnhem Land, Australia. Photo: Göran Burenhult.

Arnhem Land 20